Pneu Michelin monté sur un camion

Background Michelin truck tyre - zoom Help and Advice

Pneu Michelin monté sur un camion

ยางรถบรรทุก: คุณสมบัติการทำงานและการใช้งาน


บทบาทของยางและความเสี่ยงจากการใช้งานผิดวิธี:

Picto tyre functions table Help and Advice

คุณใช้เว็บบราวเซอร์ที่ไม่ใช่เวอร์ชั่นปัจจุบัน

เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ไม่ได้รับการรองรับจากเว็บไซท์นี้ การใช้งานบางอย่างอาจไม่สมบูรณ์

กรุณาติดตั้งเว็บบราวเซอร์เหล่านี้เพื่อประโยชน์การใช้งานสูงสุด

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+