ข้อกำหนดทางกฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศนี้ (“นโยบายฯ”) เป็นการกำหนดความตกลงระหว่างท่านในฐานะผู้ใช้งานและเราในฐานะเจ้าของเว็บไซต์ www.business.michelin.co.th. เมื่อมีการเข้าถึง ซึ่งจะมีผลและบังคับกับผู้เข้าใช้งานและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกราย

เมื่อมีการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ ถือได้ว่าท่านได้ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายฯ และข้อบังคับอื่น ๆ ทั้งหมดที่ทำขึ้นเพิ่มเติมซึ่งท่านสามารถหาดูรายละเอียดได้จาก www.business.michelin.co.th อันเป็นเว็บไซต์ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (“เรา”) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยและมีสำนักงานที่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์พระราม9 อาคารเอ ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 จัดทำขึ้น

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

เนื้อหาต่าง ๆ ในหน้าเว็บไซต์นี้ (รวมถึงเอกสารที่อ้างอิง) จะแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์ www.business.michelin.co.th (เว็บไซต์ของเรา) ไม่ว่าในฐานะผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้งานลงทะเบียน กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้งานโดยละเอียดก่อนเริ่มต้นใช้เว็บไซต์นี้ เมื่อท่านได้มีการเข้าใจ จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงการใช้งานและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานดังกล่าว หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงการใช้งานนี้ กรุณางดใช้งานเว็บไซต์ของเรา

การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต

โปรดใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นและห้ามใช้เว็บไซต์ของเราในลักษณะดังนี้

 • ละเมิดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับในประเทศหรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
 • มีวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉลทำให้สำคัญผิดหรือเพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำร้ายหรือคุกคามผู้เยาว์ในทุกรูปแบบ
 • เพื่อส่ง อัพโหลด ดาวน์โหลด ใช้ หรือใช้ซ้ำ ซึ่งสื่อหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้ทราบดีอยู่แล้วขัดต่อมาตรฐานและนโยบายฯ
 • เพื่อส่งผ่านเนื้อหา ข้อมูล สื่อที่มีลักษณะเป็นการโฆษณา เชิญชวน (สแปม) ที่ผู้รับไม่ได้ต้องการ
 • เพื่อส่งผ่าน ถ่ายโอน ข้อมูล สื่อ หรือ อัพโหลดสิ่งใด ๆ ทั้งที่รู้อยู่ว่ามีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ระเบิดเวลา โปรแกรมบันทึกการกดแป้นพิมพ์ สปายแวร์ แอดแวร์ หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งออกแบบมาเพื่อก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

 

ท่านยังตกลงว่าจะ

 • ไม่ทำสำเนา ทำซ้ำ คัดลอก หรือถ่ายโอนต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เราในลักษณะที่ฝ่าฝืนต่อข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ดังปรากฏในหน้าเว็บนี้
 • เข้าถึง ขัดขวาง ทำลาย รบกวน ก่อกวนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เรา
  • อุปกรณ์หรือเครือข่ายที่จัดเก็บเว็บไซต์ของเรา
  • ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการให้บริการเว็บไซต์ของเรา
  • อุปกรณ์หรือเครือข่ายหรือซอฟท์แวร์ที่เป็นของหรือใช้งานโดยบุคคลภายนอก

 

บริการสนทนาโต้ตอบ

เราอาจให้บริการสนทนาโต้ตอบบนเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว อันได้แก่แต่ไม่จำกัดเฉพาะ

• ห้องสนทนา
• กระดานข่าว
("บริการสนทนาโต้ตอบ").
ในกรณีที่มีบริการข้างต้น เราจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับประเภทของบริการที่นำเสนอและคอยสอดส่องดูถึงความเหมาะสมในการใช้งานและทำการปรับปรุงไม่ว่าด้วยบุคคลหรือระบบอัตโนมัติเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

เราจะประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ใช้งานโดยเฉพาะสำหรับเด็ก จากบุคคลภายนอกเมื่อมีการใช้บริการสนทนาโต้ตอบบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราจะตัดสินเป็นกรณีไปว่าควรมีการจำกัดการใช้งานหรือบริการอย่างไรหรือไม่บนพื้นฐานของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี ไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่เราจะต้องดูแล ตรวจตรา หรือจำกัดขอบเขตความเหมาะสมของบริการสนทนาโต้ตอบ และเราจะไม่รับผิดต่อความสูญหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะจากการใช้งานที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของเรา รวมถึงเนื้อหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะได้มีการประเมินถึงความเหมาะสมแล้วหรือไม่

การใช้บริการสนทนาโต้ตอบโดยผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียก่อน ซึ่งเราแนะนำให้ท่านให้ความรู้และคำแนะนำถึงความเสี่ยงภัยจากโลกออนไลน์ก่อนการอนุญาตให้ผู้เยาว์ใช้บริการสนทนาโต้ตอบโดยลำพัง ทั้งนี้ แม้เราจะมีมาตรการดูแลความเหมาะสมในการใช้งาน แต่ก็ไม่ได้เป็นการรับประกันได้ว่าบุตรหลายของท่านจะปลอดภัยจากการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัย ร้องเรียน หรือมีข้อเสนอแนะอย่างไรโปรดติดต่อผู้ควบคุมบริการสนทนาโต้ตอบได้จากช่องทางที่เราจัดไว้ให้

 

มาตรฐานของเนื้อหา

มาตรฐานของเนื้อหานี้ใช้กับสื่อหรือเนื้อหาทั้งหมดที่ท่านแบ่งปันในเว็บไซต์ของเรา (เนื้อหาที่แบ่งปัน) รวมถึงบริการสนทนาโต้ตอบที่เกี่ยวข้อง

ท่านผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์และข้อกำหนดของมาตรฐานต่อไปนี้ ซึ่งมีผลบังคับครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของสิ่งหรือเนื้อหาที่มีการแบ่งปัน

 

เนื้อหาที่แบ่งปันต้อง

 • ถูกต้อง (ในกรณีที่เป็นการแสดงข้อเท็จจริง)
 • แท้จริง (ในกรณีที่เป็นการแสดงความคิดเห็น)
 • สอดคล้องกับกฎหมายในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ที่มีการโพสต์และแชร์

 

เนื้อหาที่แบ่งปันจะต้องไม่

 • แสดงหรือสื่อไปในลักษณะที่ทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง
 • แสดงหรือสื่อไปในลักษณะที่ลามกอนาจาร ก้าวร้าว มีเจตนามุ่งร้าย หรือปลุกระดม
 • สนับสนุนสื่อทางเพศอย่างชัดแจ้ง
 • สนับสนุนความรุนแรง
 • สนับสนุนการแบ่งแยกชนชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศ หรืออายุ
 • ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในฐานข้อมูล หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
 • มีแนวโน้มหรือลักษณะฉ้อฉลหรือหลอกลวงผู้อื่น
 • ละเมิดกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของบุคคลภายนอก เช่น หน้าที่ตามสัญญาหรือหน้าที่ในการเก็บรักษาความลับ
 • สนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฏหมาย
 • ข่มขู่ คุกคาม หรือรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความรำคาญ ความไม่สะดวกสบาย หรือความกังวลที่เกินจำเป็น
 • มีแนวโน้มที่จะก่อกวน ยั่วยุอารมณ์ สร้างความอับอาย สร้างความตื่นตระหนก หรือรบกวนบุคคลอื่น
 • ใช้เพื่อเลียนแบบบุคคล หรือเพื่อปลอมแปลงตัวตนของท่าน หรือเชื่อมโยงกับบุคคลอื่น
 • ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นข้อมูลจากเรา
 • ให้คำแนะนำ ส่งเสริม หรือสนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น การละเมิดลิขสิทธิ์หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด

 

 

การระงับและการยกเลิก

เราจะพิจารณาว่ามีการละเมิดนโยบายฯ หรือไม่จากกลักษณะการใช้งานของท่านซึ่งซึ่งดุลยพินิจของเราถือเป็นที่สุด เมื่อพบว่ามีการละเมิดหรือฝ่าฝืนนโยบายฯ นี้ เราขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการอย่างใดตามที่เราเห็นสมควร อาทิเช่น

 • เพิกถอนสิทธิการใช้งานเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
 • ลบโพสต์ ข้อความหรือ สื่อที่ท่านอัพโหลดไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรโดยทันที
 • ออกหนังสือเตือนไปยังท่าน
 • ดำเนินคดีตามกฎหมายกับท่านเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) อันเป็นผลมาจากการละเมิด
 • ดำเนินวิธีการอื่นตามกฎหมายเพิ่มเติมหากมี
 • เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่หน่วยงานรัฐที่บังคับใช้กฎหมายหากจำเป็น

เราจะไม่รับผิดใด ๆ ต่อการกระทำที่เกิดขึ้นเพื่อโต้ตอบการละเมิดต่อนโยบายฯ และเราอาจดำเนินการอื่น ๆ ตามที่เราเห็นว่าสมควรแก่เหตุ

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ

เราอาจแก้ไขปรับปรุงนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศเมื่อใดก็ได้โดยทำการบนแก้ไขหน้าเว็บนี้ ท่านควรตรวจสอบหน้าเว็บไซต์เป็นครั้งคราวเพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและอาจมีผลทางกฎหมายที่ผูกพันท่าน ข้อกำหนดบางประการที่ระบุในนโยบายฯ นี้อาจถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนด หรือประกาศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

 

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

www.business.michelin.co.th คือเว็บไซต์ที่จัดทำโดยบริษัท สยามมิชลิน จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เรา”) ที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยและมีสำนักงานที่จดทะเบียนตั้ง อยู่ที่33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์พระราม9 อาคารเอ ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

 

การเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราเป็นการอนุญาตแบบชั่วคราวเท่านั้น และเราสงวนสิทธิในการถอดถอนหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ดูด้านล่าง) เราจะไม่รับผิดหากเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ในบางกรณี เราอาจต้อสงวนการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดไว้ให้เฉพาะผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนกับเราเท่านั้น

หากท่านเลือกหรือได้รับรหัสระบุตัวตนผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หรือข้อมูลใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของเรา ท่านต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก ทางเรามีสิทธิยกเลิกการใช้งานรหัสระบุตัวตนผู้ใช้งานหรือรหัสผ่าน ไม่ว่าท่านกำหนดเองหรือที่เรากำหนดให้ในเวลาใด ๆ ที่เราเห็นว่าท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานนี้

เมื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายฯ ของเราดัง ที่ระบุในหน้านี้ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในกระทำใด ๆ ของท่านเองเมื่อเข้าและใช้งานเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ ท่านยังต้องรับผิดชอบดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลอื่นที่เข้าสู่และใช้งานเว็บไซต์ของเราผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของท่านรับทราบและปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวนี้เช่นเดียวกัน

 

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เราเป็นเจ้าของหรือผู้ที่ได้รับสิทธิให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏในเว็บไซต์ เรา เนื้อความหรือสื่อต่าง ๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเราได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ทั่วโลก โดยมีการสงวนสิทธิ์การใช้ให้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น

ท่านอาจพิมพ์ ทำสำเนา หรือดาวน์โหลดข้อความบางส่วนจากหน้าใดหน้าหนึ่งหรือหลายหน้าจากเว็บไซต์ของเรา เพื่อใช้ในการอ้างอิงส่วนบุคคล และท่านอาจชักชวนผู้อื่นในองค์กรของท่านให้ดูสื่อที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเราได้

บนเงื่อนไขที่ว่าท่านต้องไม่แก้ไขเอกสารหรือสำนาดิจิตอลของสื่อใด ๆ ที่ท่านสั่งพิมพ์หรือดาวน์โหลดไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม และท่านต้องไม่ใช้ภาพประกอบ รูปถ่าย ลำดับภาพหรือเสียง หรือภาพกราฟิกโดยแยกต่างหากจากข้อความที่ติดหรือแนบพร้อมกันมา รวมถึงต้องอ้างอิงถึงสถานะผู้จัดทำสื่อบนเว็บไซต์ของเรา (และของผู้สนับสนุนที่ระบุ) เสมอ

ท่านต้องไม่ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยมิได้รับการอนุญาตจากเราหรือเจ้าของสิทธิที่แท้จริง

หากท่านพิมพ์ คัดลอก หรือดาวน์โหลดส่วนใดส่วนหนึ่งจากเว็บไซต์ของเราในลักษณะที่เป็นการละเมิดต่อข้อตกลงการใช้งาน สิทธิในการใช้งานของท่านจะยุติลงทันทีและส่งผลให้ท่านต้องคืนหรือทำลายสำเนาต่าง ๆ ที่ท่าทำขึ้นจากสื่อดังกล่าวตามที่เรากำหนด

ความน่าเชื่อถือของเนื้อหาที่โพสต์

ความคิดเห็น หรือ ข้อความ สื่อ เนื้อหา สิ่งอื่นใดที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างหรือยันยันความน่าเชื่อถือแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาด บกพร่อง หรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเชื่อและใช้ความคิดเห็น ข้อความ สื่อ หรือสิ่งอื่นใดที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรากับผู้เยี่ยมชมหรือบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของเรามีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ

เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงเป็นประจำ และอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเมื่อใดก็ได้ ดังนั้น เราอาจทำการระงับการเข้าเว็บไซต์ชั่วคราว หรือปิดอย่างไม่มีกำหนด สื่อใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราอาจล้าสมัยตามกาลเวลา และเราไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงสื่อดังกล่าว

ความรับผิดของเรา

สื่อหรือเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรานั้นไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน หรือการรับรองใด ๆ ว่าถูกต้อง ทั้งนี้ ตราบที่ไม่มีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ทางเราและบริษัทในเครือจะไม่รับรองหรือรับผิดต่อบุคคลใด ๆ สำหรับกรณีดังต่อไปนี้

 • เงื่อนไข การรับประกัน และข้อตกลงอื่นทั้งหมด ที่อาจมีนัยยะเป็นอื่นโดยตัวบทกฎหมาย กฎหมายจารีตประเพณี หรือหลักความเป็นธรรม
 • ความรับผิดใด ๆ ต่อการสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา หรือการใช้งาน การไม่สามารถใช้งานได้ หรือผลจากการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ใด ๆ ที่ถูกเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา และสื่อใด ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความรับผิดต่อ

การสูญเสียรายรับหรือรายได้

การสูญเสียทางธุรกิจ

การสูญเสียผลกำไรหรือสัญญา

การสูญเสียเงินออมที่คาดไว้

การสูญเสียข้อมูล

การเสื่อมความนิยม

การบริหารจัดการหรือเวลาในการทำงานที่สูญเปล่า
รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้น ไม่ว่าเกิดจากการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ผิดสัญญา หรืออื่นใดก็ตามและแม้ว่าจะสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

การจำกัดความรับผิดข้างต้น ไม่ถือเป็นการยกเว้นการใช้สิทธิเรียกร้องในกรณีของการสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่มีรูปร่าง หรือสิทธิเรียกร้องทางการเงินที่อยู่นอกเหนือจากเหตุที่กำหนดข้างต้น

การจำกัดความรับผิดข้างต้น ไม่ถือเป็นการยกเว้นความรับผิดของเราต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลอันเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของเรา หรือความรับผิดของเราต่อการแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยการฉ้อฉลหลอกลวง หรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถละเว้นหรือจำกัดได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับท่านและการเยี่ยมชมเว็บไซต์เราของท่าน

เราประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราดังปรากฏในหน้าเว็บนี้ เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยินยอมให้มีการประมวลผลดังกล่าวและท่านรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้นั้นถูกต้อง

 

การอัพโหลดข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของเรา

เมื่อใดก็ตามที่ท่านอัพโหลดสื่อหรือข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ของเรา หรือมีการติดต่อกับผู้ใช้งานอื่น ๆ บนเว็บไซต์ ท่านต้องปฏิบัติเงื่อนไขและมาตรฐานที่กำหนดไว้ในนโยบายฯ ของเราที่ปรากฏในเว็บนี้ ท่านรับประกันว่าสื่อหรือเนื้อหาที่แบ่งปันถูกต้องตามมาตรฐานและท่านตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เราในกรณีที่มีการฝ่าฝืนการรับประกันดังกล่าว สื่อหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีการอัพโหลดขึ้นถือว่าเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้ ไม่เป็นความลับ และไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของสิทธิ ทางเราสามารถนำไปใช้ คัดลอก เผยแพร่ และเปิดเผยได้ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด นอกจากนี้ เราสามารถเปิดเผยตัวตนของท่านให้แก่บุคคลอื่นที่อ้างว่าสื่อหรือข้อมูลที่ท่านอัพโหลดละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้กล่าวอ้างนั้น หากปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกจริง ทางเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือความถูกต้องของสื่อหรือข้อมูลที่ท่านโพสต์หรืออัพโหลดขึ้นในทุกกรณี นอกจากนี้ เราอาจทำการลบสื่อหรือข้อมูลใด ๆ ที่ท่านโพสต์ขึ้นบนเว็บไซต์หากพบว่ามีลักษณะที่แตกต่างไปจากมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายฯ

ไวรัส การเจาะระบบ และความผิดอื่น ๆ

ต้องห้ามไม่ให้มีการใช้เว็บไซต์ของเราในทางที่ผิดไม่ว่าจะเป็นการปล่อยไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ระเบิดตรรกะ หรือสื่อที่มุ่งร้ายหรือเป็นอันตรายทางเทคโนโลยีอื่น ๆ ท่านต้องไม่หรือพยามเจาะเข้าถึงเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บเว็บไซต์ของเราหรือเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ คอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเราโดยมิได้รับอนุญาต ท่านต้องไม่โจมตีเว็บไซต์ของเราผ่านการโจมตีแบบการขัดขวางการให้บริการหรือ การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย

หากมีการละเมิด ถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดอันเกิดจากคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งเราจะแจ้งการละเมิดและเปิดเผยตัวตนของท่านไปยังหน่วยงานรัฐผู้ควบคุมดูแลที่เกี่ยวข้องและจะดำเนินการทางกฎหมายร่วมกับหน่วยงานดังกล่าว เมื่อเกิดการละเมิดสิทธิในการใช้เว็บไซต์ของท่านย่อมสิ้นสุดลงในทันที

เราจะไม่รับผิดต่อการสูญหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย ไวรัส หรือสื่อที่เป็นอันตรายทางเทคโนโลยีใดๆ ที่สามารถติดต่อไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือ สื่อที่มีกรรมสิทธิ์อื่น ๆ อันเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์ของเรา หรือจากการดาวน์โหลดสื่อใด ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่นใดที่ถูกเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา

 


การสร้างลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา

ท่านอาจสร้างลิงก์เชื่อมโยงไปยังหน้าหลักของเว็บไซต์ของเราได้ โดยมีเงื่อนไขว่าท่านต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือแสวงหาผลประโยชน์จากการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านต้องไม่สร้างลิงก์เพื่อบ่งชี้ถึงการเชื่อมโยง การยินยอม หรือการรับรองจากเราที่ไม่มีอยู่จริงและต้องไม่สร้างลิงก์จากเว็บไซต์ที่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของ

เว็บไซต์ของเราต้องไม่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์อื่นใด ท่านต้องไม่สร้างลิงก์ไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เราที่นอกเหนือจากหน้าหลัก ทางเราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการอนุญาตให้สร้างลิงก์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว็บไซต์ที่ท่านสร้างลิงก์เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเราต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในนโยบายฯ ของเราดังปรากฏในหน้าเว็บนี้

หากท่านต้องการใช้สื่อใด ๆ บนเว็บไซต์ของเรานอกเหนือจากที่ระบุมาข้างต้น กรุณาส่งคำร้องขอมาที่ customer.support@michelin.com

 

ลิงก์จากเว็บไซต์ของเรา

ในกรณีที่เว็บไซต์ของเรามีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และแหล่งข้อมูล อื่น ๆ ที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอก ให้ถือว่าลิงก์ดังกล่าวเป็นเพียงการให้ข้อมูลแก่ท่านเท่านั้น ทางเราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาของลิงก์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว และไม่รับผิดชอบต่อลิงก์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว รวมถึงการสูญหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ลิงก์หรือแหล่งข้อมูลนั้น

 

เครื่องหมายการค้า

มิชลิน มิชลินแมน (บีเดนดัม) และชื่อสินค้าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนและเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด หรือบริษัทในกลุ่มมิชลิน

 

การเปลี่ยนแปลง

เราอาจทำการแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงการใช้งานเป็นระยะบนหน้าเว็บนี้ ซึ่งท่านควรตรวจสอบหน้าเว็บเป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่มีขึ้นและจะผูกพันท่านในฐานะผู้ได้รับสิทธิให้ใช้งาน ทั้งนี้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้งานจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตลอดเวลาโดยจะประกาศเผยแพร่ให้ท่านบนเว็บไซต์ของเรา

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อเห็นคำว่า “เว็บไซต์” หมายถึงถึงเว็บไซต์นี้ คำว่า “ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึง ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ และ คำว่า “มิชลิน”, “เรา”,“ ของเรา” และ “พวกเรา” หมายถึง บริษัท สยามมิชลิน จำกัด, บริษัท มิชลิน อาร์โอเอช จำกัด หรือ บริษัท มิชลิน เอ๊กซ์พีเรียน (อีทูเอ) จำกัด และบริษัทในเครือ บริษัทพี่น้อง และบริษัทแม่ที่เกี่ยวข้อง

 

1. มิชลินมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเรา หรือบุคคลใดก็ตามที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หน้านี้เป็นการกำหนดนโยบายในการจัดการ “ข้อมูลส่วนบุคคล” โดยนโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจว่าเราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม ถือครอง ใช้งานและเปิดเผยอย่างไร ท่านสามารถหาวิธีการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างไร และหากจำเป็น ท่านสามารถร้องเรียนวิธีการจัดการข้อมูลเหล่านั้นของเรา

 

2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวบรวมและถือครอง

ท่านอาจถูกขอให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลหากท่านต้องการได้รับสิทธิประโยชน์จากบริการบางอย่างที่เรานำเสนอ เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง การขอข้อมูลทางอีเมล (ติดต่อเรา) ความเห็นผู้บริโภคหรือความเห็นผู้ใช้ยาง แบบสำรวจ คุณสมบัติการแชร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น ปุ่มกด “ถูกใจ”ของเฟสบุ๊กหรือเครื่องมืออื่นๆ) หรือการส่งเสริมการขายพิเศษ

เว็บไซต์ดังกล่าวจะไม่เก็บหรือบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้ใช้งาน ยกเว้นการลงชื่อเข้าใช้ด้วยไอพีแอดเดรสและข้อมูลการเชื่อมต่อ เช่น ระยะเวลาการเยี่ยมชมและประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้ ซึ่งได้รับการยินยอมจากเครื่องแม่ข่ายเว็บ (web server) และใช้สำหรับการบริหารจัดการระบบและเก็บสถิติเพื่อใช้ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น

บางส่วนของเว็บไซต์นี้จะใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลลงบนคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้นและเก็บข้อมูลความชอบและการใช้งาน ประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านอาจไม่ดีเท่าที่ควรหากท่านไม่เปิดใช้งานคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของท่าน

 

3. คุกกี้

a. ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้
คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่บันทึกลงบนคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งานเพื่อช่วยจัดเก็บข้อมูลความชอบหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้บนเว็บเพจที่ท่านเยี่ยมชม คุกกี้สามารถบันทึกการตั้งค่าของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์บางประเภท บางครั้งสามารถใช้ในการติดตามว่าผู้เยี่ยมชมเข้าสู่และมีการโต้ตอบกับเว็บไซต์อย่างไร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอธิบายให้เกิดความเข้าใจว่าคุกกี้จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์หรือคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ https://www.aboutcookies.org/

b. มิชลินใช้คุกกี้อย่างไร
มิชลินทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยพันธมิตรฯ ดังกล่าวจะช่วยให้เราใช้คุกกี้ในการวิเคราะห์เว็บไซต์และเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมมีการโต้ตอบกับเว็บไซต์อย่างไรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ใช้งานของผู้เยี่ยมชมให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นพันธมิตร เหล่านี้อาจจะตั้งค่าคุกกี้ในระหว่างการเยี่ยมชมของท่านเพื่อรองรับการปรับโฆษณาที่ท่านอาจพบเห็นได้ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต

 

c. ทำไมมิชลินจึงใช้คุกกี้
มิชลินมองหาวิธีการใหม่ๆอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และยกระดับการบริการให้แก่ท่าน มิชลินใช้คุกกี้บางประเภทดังที่ระบุไว้ด้านล่าง คุกกี้บางประเภทจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตก่อนติดตั้งลงบนอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน (คุกกี้โฆษณา)

 

d. วิธีการลบคุกกี้

ท่านสามารถควบคุมคุกกี้เหล่านี้โดยการบล็อค ทำลาย หรือจัดการการตั้งค่าคุกกี้ได้

หากท่านต้องการยุติการทำงานหรือบล็อคคุกกี้ไม่ให้เข้าถึงฮาร์ดไดรฟ์ของท่าน ท่านสามารถหาวิธีการลบคุกกี้ได้จาก https://www.aboutcookies.org/how-to-manage-and-delete-cookies นอกจากนั้นท่านยังสามารถใช้วิธีการที่อธิบายไว้ด้านล่าง เราขอแจ้งว่าข้อมูลด้านล่างเป็นเพียงแนวทางและคำแนะนำเท่านั้น มิชลินจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากคำแนะนำด้านล่างไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

• บนคอมพิวเตอร์
วิธีการถอนการติดตั้งคุกกี้มีสองวิธี วิธีแรกใช้เว็บเบราว์เซอร์ดูคุกกี้ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์อยู่แล้วและลบคุกกี้ทีละตัวหรือลบทั้งหมดภายในครั้งเดียว

 • Apple Safari: ไปที่ “ความเป็นส่วนตัว” ในเมนู “ความชอบ” เลือก “คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆ”
 • Google Chrome: ไปที่เมนู “ความเป็นส่วนตัว” ใน “การตั้งค่า” ในหัวข้อย่อยเลือก “การตั้งค่าเนื้อหา” เลือก “คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆ”
 • Microsoft Internet Explorer: เปิดเมนู “เครื่องมือ” ไปที่ “ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต” ไปที่ “ทั่วไป” จากนั้นเปิด “ประวัติการค้นหา” ไปที่ “การตั้งค่า” คลิกเปิดหน้าต่าง “ไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราวและประวัติการตั้งค่า” และเปิดเมนู “ดูไฟล์เอกสาร”
 • มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์: เปิดเมนู “เครื่องมือ” ไปที่ “ตัวเลือก” จากนั้นไปที่หัวข้อ “ความเป็นส่วนตัว” เลือกฟังก์ชั่น “ลบคุกกี้ทีละตัว”
 • นอกจากนั้นท่านยังสามารถลบคุกกี้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 

ไปที่สถานีงานและเลือกโฟลเดอร์ วินโดวส์ในไดรฟ์ซี

 • เปิดโฟลเดอร์ “ไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราว” และเลือกไฟล์ทั้งหมด (กดปุ่ม CTRL+A)
 • เลือก “ลบ”


ท่านสามารถปรับตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์เพื่อบล๊อกคุกกี้หรือแสดงการแจ้งเตือนก่อนจะมีการติดตั้งคุกกี้ใดๆ ขั้นตอนปฏิบัติจะแตกต่างกันไปตามประเภทของเบราว์เซอร์ แต่ท่านสามารถดูคำแนะนำการติดตั้งในเมนู “ความช่วยเหลือ” เบราว์เซอร์ที่ท่านใช้เข้าถึงเว็บไซต์ของมิชลินสามารถตั้งค่าได้อย่างอิสระบนอุปกรณ์แต่ละตัว

 • บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

สามารถขจัดหรือลบคุกกี้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • แอนดรอยด์: ไปที่หัวข้อ “ความเป็นส่วนตัว&การรักษาความปลอดภัย” ในเมนู “การตั้งค่า” จากนั้น เลือก “ลบแคช” “ลบรหัสผ่าน” “ลบข้อมูลคุกกี้ทั้งหมด” ท่านสามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นการทำงานเหล่านี้เพื่อไม่ให้บันทึกคุกกี้ได้
 • กูเกิล โครม: ในเมนู “การตั้งค่า” ไปที่ “ตัวเลือกขั้นสูง” จากนั้น “ลบประวัติการค้นหา” และไปที่ข้อมูลที่ท่านต้องการลบ
 • เบราว์เซอร์ ของแอปเปิ้ลที่เป็น ไอโอเอสแปด: ไปที่ปุ่ม “การตั้งค่า” เลือกแถบ “ซาฟารี” เลือก “หยุดการทำงานของคุกกี้” และเลือกหนึ่งจากตัวเลือกที่มีอยู่ “อนุญาตเสมอ” “อนุญาตเฉพาะเว็บไซต์ปัจจุบัน” “อนุญาตจากเว็บไซต์ที่ฉันไปมา” หรือ “ปิดกั้นเสมอ” ส่วน ไอโอเอสเจ็ด หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ท่านสามารถเลือกระหว่างตัวเลือก “ปิดกั้นเสมอ” “จากบุคคลที่สามหรือโฆษณา” หรือ “ไม่ปิดกั้น”

การถอนการติดตั้งหรือการปิดกั้นคุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซต์ของมิชลินจะขัดขวางหรือป้องกันการเข้าใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้

เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา หมายความว่าท่านยินยอมใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถปิดกั้นการใช้คุกกี้และปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านได้อย่างอิสระ

 

e. ประเภทของคุกกี้ที่มิชลินใช้


มิชลินอาจจะใช้คุกกี้ต่อไปนี้หนึ่งหรือหลายตัวก็ได้

คุกกี้สามารถฝังตัวอยู่ชั่วคราว (คุกกี้การโต้ตอบ) ซึ่งจะมีอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกดูเว็บไซต์ หรือฝังตัวได้นาน โดยมีช่วงอายุขึ้นอยู่กับช่วงอายุที่กำหนดและการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ของท่าน คุกกี้มีหลายประเภท โดยแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มใหญ่ดังต่อไปนี้

 • คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการให้บริการด้านการสื่อสารออนไลน์ผ่านช่องทางที่เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญต่อการทำงานอย่างไม่ติดขัดของเว็บไซต์ การยุติการทำงานคุกกี้ชนิดนี้อาจทำให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างยากลำบาก หรือทำให้ไม่สามารถใช้บริการต่างๆที่มีบนเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะไม่บันทึกข้อมูลใดๆ ของท่านหลังจากที่ท่านออกจากเว็บไซต์ คุกกี้ดังกล่าวใช้สำหรับระบุอุปกรณ์ในการวางเส้นทางการสื่อสาร นับจำนวน “กลุ่ม” ข้อมูลเพื่อวางเส้นทางในลำดับที่เหมาะสม และตรวจสอบข้อผิดพลาดในการถ่ายทอดหรือความเสียหายของข้อมูล เป็นต้น

 • คุกกี้ฟังก์ชั่นการทำงาน

คุกกี้ฟังก์ชั่นการทำงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการการสื่อสารออนไลน์ตามคำขออย่างชัดแจ้งของผู้ใช้ โดยจะมีฟังก์ชั่นการทำงานเฉพาะสำหรับผู้ใช้งานแต่ละคน หากถอนการติดตั้งคุกกี้ชนิดนี้ จะทำให้ไม่สามารถใช้บริการบางอย่างที่มี คุกกี้ประเภทนี้สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยคุกกี้ประเภทนี้บางกลุ่มสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากการใช้งานเว็บไซต์ และส่งไปยังพันธมิตรทางธุรกิจของมิชลินเพื่อใช้ในการให้บริการเท่านั้น ตัวอย่าง คุกกี้บันทึกข้อมูลความชอบของผู้ใช้ (User preference) อย่างเช่น ภาษา คุกกี้ “การใช้งานของผู้ใช้” (ที่ระบุตัวผู้ใช้งานเมื่อเปิดหน้าเว็บต่างๆ และเก็บข้อมูลไว้ในช่วงเวลาการใช้เบราว์เซอร์เท่านั้น) คุกกี้ “ตะกร้าช้อปปิ้ง”

 • คุกกี้วัดผู้ใช้

คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อจดจำเมื่อผู้เยี่ยมชมเข้ามาในเว็บไซต์อีกครั้ง คุกกี้จะบันทึกเฉพาะ “ตัวระบุ” ข้อมูลผู้ใช้งานออนไลน์ (แตกต่างกันไปตามคุกกี้แต่ละตัว )แต่จะไม่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งานไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ก็ตาม คุกกี้เหล่านี้จะบันทึกหน้าที่เยี่ยมชม ระยะเวลาในการเยี่ยมชมและข้อความผิดปกติต่างๆ เพื่อให้เราสามารถยกระดับประสบการณ์ในใช้งานเว็บไซต์ของมิชลิน

คุกกี้สำหรับวัดผู้ใช้นี้จะติดตั้งและจัดการโดยพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท แต่เราจำกัดการใช้งานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถิติที่จำเป็นเท่านั้น

 • คุกกี้สำหรับการโฆษณาและคุกกี้สำหรับการติดตามช่องทางออนไลน์ผ่านปุ่มแบ่งปันบนสื่อออนไลน์ต่างๆ


คุกกี้เหล่านี้จะช่วยให้บุคคลที่สามสามารถให้บริการ โดยเฉพาะด้านการโฆษณาและปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยสามารถจดจำหน้าเว็บและเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม และเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมักเป็นไอพีแอดเดรสของอุปกรณ์ของผู้ใช้งานออนไลน์ ข้อมูลที่รวบรวมสามารถแบ่งปันกับบุคคลที่สามได้ เช่น คุกกี้ที่ช่วยให้มิชลินสามารถแสดงโฆษณาที่ตรงกับความความสนใจของท่าน โดยอิงจากประวัติการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์มิชลิน หรือเพื่อจำกัดการซ้ำกันของโฆษณา คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากท่านก่อนการติดตั้ง แถบข้อความจะปรากฎบนหน้าเว็บไซต์อย่างชัดเจนเพื่อขออนุญาตจากท่านในการติดตั้งคุกกี้


มิชลินจะใช้คุกกี้ของบริษัทร่วมกับคุกกี้ของผู้ให้บริการ รวมถึงกูเกิล เพื่อเก็บและใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและแสดงโฆษณาโดยอิงจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน นอกจากนั้นยังใช้คุกกี้สองอย่างนี้สำหรับการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างการเยี่ยมชมที่บันทึกบนเว็บไซต์และโฆษณาที่แสดงบนหน้าจอ รวมถึงการใช้โฆษณาในลักษณะอื่นๆ และความสอดคล้องกันของโฆษณาที่แสดงบนหน้าจอและบริการโฆษณา และยังใช้สำหรับการจดจำความสนใจและข้อมูลสถิติการใช้เว็บไซต์ของท่านเพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสม


มิชลินใช้สิ่งที่เรียกว่าโซเชียลปลั๊กอิน (ซึ่งเราหมายถึงปุ่มในย่อหน้าถัดไป) เพื่อเชื่อมโยงกลับไปเครือข่ายสังคมออนไลน์ อาทิ เฟสบุ๊ค ลิงท์อินและยูทูบ


เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ตามปกติแล้วปุ่มเหล่านี้จะไม่สามารถใช้งานได้ นั่นคือปุ่มเหล่านี้จะไม่ส่งข้อมูลใดๆ ไปยังสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องหากท่านไม่กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน ท่านจะต้องคลิกที่ปุ่มเหล่านี้เพื่อแอคติเวทก่อนใช้งาน ปุ่มจะอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานจนกว่าท่านจะคลิกเพื่อยุติการใช้งานหรือลบคุกกี้ออก เมื่อแอคติเวทแล้ว ระบบจะสร้างการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เลือกโดยตรง ข้อมูลของปุ่มเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ไปยังเว็บเบราว์เซอร์ ของท่านโดยตรง ซึ่งรวมไว้ในเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม


เมื่อท่านแอคติเวทปุ่มแล้ว เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องจะเก็บข้อมูลของท่านไว้ไม่ว่าท่านจะใช้งานหรือไม่ก็ตาม หากท่านออกจากระบบสื่อสังคมออนไลน์ เครือข่ายสามารถระบุการเข้าใช้เว็บไซต์ไว้ในบัญชีผู้ใช้งานของท่าน เมื่อท่านเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์อื่นๆ ของมิชลิน ข้อมูลและการเยี่ยมชมดังกล่าวจะไม่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ตั้งต้นจนกว่าท่านจะแอคติเวทปุ่มบนหน้าเว็บไซต์เหล่านั้นด้วย

หากท่านเป็นสมาชิกของเครือข่ายสังคมออนไลน์และท่านไม่อยากให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างข้อมูลที่จัดเก็บในระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์และข้อมูลที่บันทึกไว้เมื่อลงชื่อเข้าใช้ ท่านจะต้องออกจากระบบสื่อสังคมออนไลน์ก่อนแอคติเวทปุ่มดังกล่าว


โปรดทราบว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจำนวนข้อมูลที่จัดเก็บโดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านปุ่มเหล่านี้ ทั้งนี้เพื่อทราบปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บ เหตุผลในการจัดเก็บ วิธีการดำเนินการข้อมูล วิธีการดำเนินการและการใช้ข้อมูลดังกล่าวของเครือข่ายสังคมออนไลน์ สิทธิ์และตัวเลือกการตั้งค่าสำหรับป้องกันความเป็นส่วนตัวของท่าน โปรดอ่านเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเรามีปุ่มสำหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านล่างต่อไปนี้:

 

 • เว็บไซต์ facebook.com ดำเนินการภายใต้บริษัทเฟสบุ๊คจำกัด ที่ตั้งบริษัท 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 สหรัฐอเมริกา (“FACEBOOK”) ท่านจะพบรายการปลั๊กอินและธัมเนลของเฟสบุ๊คได้ที่เว็บไซต์: https://developers.facebook.com/docs/plugins สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยของเฟสบุ๊ค กรุณาไที่: http://www.facebook.com/policy.php ท่านสามารถบล็อคปลั๊กอินและแอดออนเฟสบุ๊คของเบราว์เซอร์ ของท่านได้ด้วย “Facebook Blocker” เป็นต้น
 • Twitter Feed จัดการและให้บริการโดยบริษัททวิตเตอร์จำกัด ที่ตั้งบริษัท1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 สหรัฐอเมริกา ท่านจะพบจรรยาบรรณของผู้พัฒนาตามที่อยู่ต่อไปนี้: https://dev.twitter.com/overview/terms/agreement-and-policy สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของทวิตเตอร์ กรุณาไปที่: https://twitter.com/privacy?lang=fr
 • linkedin.com ดำเนินการภายใต้บริษัท ลิงท์อิน ไอร์แลนด์ จำกัด หมายเหตุ ศูนย์ดูแลนโยบายความเป็นส่วนหนึ่ง Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 ไอร์แลนด์ ท่านจะพบรายการปลั๊กอินและธัมเนลของเฟสบุ๊คได้ที่เว็บไซต์: https://developer.linkedin.com/


- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของลิงท์อิน ไปที่: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

การใช้งานเว็บไซต์ของเรา ท่านจะต้องยินยอมให้ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายนี้ ท่านสามารถบล็อคคุกกี้และแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ของท่านได้ตามต้องการอย่างอิสระ

 

4. การถือครองและการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านบันทึกจะถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนระบบของเราหรือระบบของผู้ให้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการดูแลด้วยมาตรการป้องกันที่เหมาะสม เรายังกำชับผู้ให้บริการให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและผูกมัดด้วยระเบียบด้านการรักษาความลับเมื่อถือครองและดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

 

5. วัตถุประสงค์ที่เราอาจเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านอาจถูกขอให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลหากท่านต้องการได้รับสิทธิประโยชน์จากบริการบางอย่างที่เรานำเสนอ เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง การขอข้อมูลทางอีเมล (ติดต่อเรา) ความเห็นผู้บริโภคหรือความเห็นผู้ใช้ยาง แบบสำรวจ คุณสมบัติการแชร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น ปุ่มกด “ถูกใจ”ของเฟสบุ๊กหรือเครื่องมืออื่นๆ) หรือการส่งเสริมการขายพิเศษ ในแต่ละกรณี เราจะใช้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เพื่อส่งมอบบริการที่ท่านต้องการมีส่วนร่วมเท่านั้น ท่านสามารถเลือกการติดต่ออื่นๆ ที่ท่านต้องการ หากท่านไม่ต้องการให้เราเก็บข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคล กรุณาอย่าใส่ข้อมูลเหล่านี้ในเว็บไซต์ของเรา

เราอาจจะเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม อาทิ ผู้จัดหาและผู้ให้บริการ โดยผู้จัดหาและผู้ให้บริการจะต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและมีความปลอดภัยตามสัญญา นอกจากนั้นยังต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามความต้องการในด้านบริการที่เราสัญญาไว้กับผู้เยี่ยมชมเท่านั้น

 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม

เราใช้บริการจากบริษัทในกลุ่มมิชลินอื่นๆ และจากผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งบางบริษัทอาจจะตั้งอยู่นอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ (กรุณาดูข้อมูลด้านล่างในหัวข้อ “การเผยแพร่ข้อมูลไปยังต่างประเทศ”) ข้อมูลของท่านจะถูกส่งไปยังบริษัทเหล่านั้นด้วยเหตุนี้


บุคคลที่สามที่เราเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจรวมถึง:

 • บริษัทในกลุ่มมิชลินที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่;
 • บุคคลที่เราเปิดเผยข้อมูลของท่านให้ทราบมีความจำเป็นสำหรับเราในการจัดหาและจัดการบริการหรือธุรกรรมของท่านรวมถึง
 • ผู้ให้บริการ อาทิ ไปรษณีย์ บริษัทจัดส่ง บริษัทที่ดูแลการให้บริการและความช่วยเหลือ ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า
 • ผู้ให้บริการที่เราว่าจ้างช่วงให้ดูแลงานภายใต้ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับท่าน (ถ้ามี)
 • ผู้ให้บริการด้านกฎหมาย การตรวจสอบ การชำระหนี้ การประเมินราคาและการบริการเฉพาะด้านอื่นๆ ภายใต้หน้าที่การรักษาความลับของเรา
 • ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์และการวิจัยตลาดที่ดูแลการวางแผนการตลาด การวิจัยตลาด และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธุรกิจของเรา
 • ผู้รับประกันภัย ผู้ประเมินทรัพย์สิน และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
 • บริษัทรายงานการทุจริต
 • ผู้มีศักยภาพในการลงทุน ผู้ซื้อ หรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียในส่วนใดส่วนหนึ่งของบริษัทเป็นครั้งคราว
 • บุคคลที่เราจะต้องเปิดเผยข้อมูลในรับทราบตามข้อกำหนดทางกฎหมาย กฎ ข้อปฏิบัติ หรือแนวทาง รวมทั้ง ผู้กำกับดูแล หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในภาคอุตสาหกรรม (หน่วยงานทั้งหมดหรือบางส่วนอาจจะตั้งอยู่นอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่)

7. การเผยแพร่ข้อมูลไปยังต่างประเทศ

ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนภายในกลุ่มมิชลินอาจจะอยู่นอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ตามโครงสร้างการจัดการ แม้ว่าจะไม่สามารถแสดงรายชื่อประเทศที่ข้อมูลของท่านถูกส่งไปได้ แต่ประเทศเหล่านั้นจะเป็นประเทศที่มีสำนักงานของมิชลินอยู่ทั่วโลก รายชื่อประเทศเหล่านั้นสามารถเปิดดูได้ในเว็บไซต์ของมิชลินที่ www.michelin.com บริษัทเหล่านี้อาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลตามเหตุผลด้านบน เรายังคงรับผิดชอบต่อการเผยแพร่ข้อมูลนั้นๆและรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการจัดการตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย

 

8. การร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บไว้โดยติดต่อพนักงานดูแลเรื่องความเป็นส่วนตัว (รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง) เราจะพยายามตอบกลับท่านภายใน 30 วันหลังได้รับคำร้อง

 

9. การร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว กรุณาติดต่อพนักงานดูแลเรื่องความเป็นส่วนตัวโดยใช้ช่องทางการติดต่อด้านล่าง

การแก้ไขข้อมูลโดยปกติแล้วจะเสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังได้รับคำร้อง หากเกิดความล่าช้า ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ การแก้ไขข้อมูลไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

10. การร้องเรียนและการพิพาท
หากท่านมีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลตามช่องทางด้านล่าง

ท่านจะได้รับแจ้งการตอบรับการร้องเรียนภายใน 7 วันหลังรับเรื่อง เราตรวจสอบการร้องเรียนและแก้ไขภายใน 30 วันหลังรับคำร้อง หากเราไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว เราจะแจ้งเหตุผลและวันที่แน่นอนที่เราคาดว่าจะแล้วเสร็จให้ท่านทราบ

หากเราไม่สามารถแก้ไขคำร้องเรียนได้ตามความคาดหวังของท่าน ท่านสามารถส่งคำร้องดังกล่าวไปยังผู้มีอำนาจในด้านความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมภายในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ได้

 

11. ติดต่อเรา
หากท่านต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับมิชลินและนโยบายและวิธีการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อเราที่ http://www.michelin.co.th/TH/th/help-and-support/contact-us.html

ปัญหาของท่าน

หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ของเรากรุณาติดต่อ https://business.michelin.co.th/contact ขอขอบท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

 

คุณใช้เว็บบราวเซอร์ที่ไม่ใช่เวอร์ชั่นปัจจุบัน

เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ไม่ได้รับการรองรับจากเว็บไซท์นี้ การใช้งานบางอย่างอาจไม่สมบูรณ์

กรุณาติดตั้งเว็บบราวเซอร์เหล่านี้เพื่อประโยชน์การใช้งานสูงสุด

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+